Veřejné vysoké školy
Poznejte s námi české vysoké školy. Možná znáte Univerzitu Karlovu, ale víte že v každém regionu je univerzita či vysoká škola? Představíme vám je všechny.

Akademie múzických umění v Praze  (AMU)

Akademie múzických umění v Praze je se svými zhruba 1 500 studenty největší uměleckou školou v České republice. Svým studentům nabízí rozvoj jejich talentu a prohlubování specifického osobnostního projevu v divadelních, filmových, hudebních a tanečních oborech. 

Webová stránka školy

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

Posláním Akademie výtvarných umění v Praze (dále též AVU nebo Akademie) je výuka výtvarných umění a rozvoj uměleckého myšlení ve vztahu k historii, současnosti a budoucnosti. 

Webová stránka školy
 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Vlastní historie školy počíná zřízením zemědělského odboru při České vysoké škole technické (ČVŠT) v roce 1906 dekretem císaře Františka Josefa z 26. října.  Dnes má univerzita  8 fakult.

Webová stránka školy

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Škola patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů.

Webová stránka školy

Univerzita Karlova (UK)

Český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna 1348 univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou). Dnes má univerzita 17 fakult a více než 50 000 studentů.

Webová stránka školy 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního vzdělávání a výzkumu v oblastech chemie a potravinářství. Tvoří ji 4 fakulty: Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta chemicko-inženýrská.

Webová stránka školy 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

Webové stránky školy

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů. Na pěti fakultách studuje v současné době více než 13 tisíc studentů.

Webové stránky školy 

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou plodnou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců. Její ustanovení znamenalo završení letitých snah Leoše Janáčka směřujících k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.

Webové stránky školy

Masarykova univerzita (MU)

Univerzita byla založena v roce 1919. Dnes má 10 fakult – Lékařskou, Právnickou, Ekonomicko-správní, Přírodovědeckou, Fakultu sociálních studií, Fakultu sportovních studií, Pedagogikou, Fakultu Informatiky, Filozofickou a nově také Fakultu farmaceutickou. Na univerzitě studuje 30 000 studentů.

Webové stránky školy

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Na Mendelově univerzitě v Brně se připravují odborníci v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví a regionálním rozvoji. Univerzita má 5 fakult a téměř 9000 studentů.

Webová stránka školy

Veterinární univerzita Brno (VETUNI)

Veterinární univerzita Brno byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Od roku 1994 se vysoká škola nazývá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Měla 3 fakulty. Po odchodu Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu se od 1. 4. 2021 nese název Veterinární univerzita Brno.

Webová stránka školy

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech mohou studenti získat vzdělání v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

Webová stránka školy

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Univerzita vzdělává téměř 9 000 studentů na 8 různých fakultách. Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Fakulta zemědělská a technologická.

Webová stránka školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Na VŠTE působí 3 ústavy. Ústav technicko-technologický, Ústav podnikové strategie a Ústav znalectví a oceňování. Škola je úzce propojena s podnikovou sférou.

Webová stránka školy

Ostravská univerzita (OU)

Univerzita byla založena 28. září 1991, jejímž základem byla již dříve existující Pedagogická fakulta. Na univerzitě studuje  8700 studentů. Vedle šesti fakult má univerzita také Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Webová stránka školy

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory. Má 7 fakulta a studuje zde přes 11 000 studentů.

Webové stránky školy

Univerzita Hradec Králové (UHK)

Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, učitelské, umělecké a jazykovědné disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě, společenské a humanitní vědy na Filozofické fakultě.

Webové stránky školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Jediná veřejná vysoká škola v kraji Vysočina. Označení polytechnická znamená, že se nečlení na fakulty, pouze na odborná pracoviště – katedry. Těch má šest.

Webová stránka školy

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Jediná univerzita v Libereckém kraji. Má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, ale také vzdělávání ekonomů, učitelů, architektů a další odborníků.

Webové stránky školy

Univerzita Palackého v Olomouci (UP)

Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V současnosti UP sestává z osmi fakult, studuje zde téměř 22 000 studentů.

Webová stránka školy

Slezská univerzita v Opavě (SU)

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1991 z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí – 3 fakulty a 2 vysokoškolské ústavy. Studuje zde 6500 studentů.

Webové stránky školy

Univerzita Pardubice (UPCE)

V roce 1950 vznikla Vysoká škola chemická v Pardubicích, později přejmenovaná na Vysokou školu chemicko-technologickou. Na základě nového statutu školy v roce 1991 vznikly dvě fakulty: Fakulta chemicko-technologická a Fakulta územní správy. Ty položily základ pro současnou podobu Univerzity Pardubice. Univerzita má dnes 7 fakult a studuje zde na 7000 studentů.

Webové stránky školy

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Byla založena v roce 1991. Vznikla spojením bývalé Vysoké školy strojní a technologické a Pedagogické fakulty. Dnes má 9 fakult, studuje zde 11 000 studentů.

Webové stránky školy

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Univerzita vznikla jako i několik dalších univerzit dekretem z 28. září 1991. Jejím základem byla Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Má 8 fakult, studuje zde více než 8500 studentů.

Webová stránka školy

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB, zkrácený název: UTB ve Zlíně)

Od roku 1960 fungovalo ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické, na němž se vyučovala zejména chemická a strojírenská technologie. O devět let později, roku 1969, zdejší vysokoškolské pracoviště fungovalo už jako samostatná Fakulta technologická Vysokého učení technického. Samostatná Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001,

Webová stránka školy