Významné osobnosti
Poznejte s námi české osobnosti napříč staletími. Možná znáte Kafku, ale víte že v Čechách se narodilo mnoho dalších známých osobností? Dovolte nám, abychom vám je představili.

Karel IV. (1316–1378)

Český král a římský císař, nejvýznamnější český panovník (vítěz ankety Největší Čech). „Otec vlasti“ (toto přízvisko zaznělo poprvé při jeho pohřbu). Vyrůstal na královském dvoře v Paříži , na rozdíl od svého otce Jana Lucemburského však nekladl zájmy Francie nad potřeby českých zemí, které za jeho vlády zažily nebývalý rozkvět a významné postavení v rámci tehdejší Římské říše. Podporoval obchod a řemesla, vzdělanost a umění (sám patřil k nejvzdělanějším středověkým panovníkům, hovořil a psal plynně pěti jazyky).  Založil Nové Město Pražské, pražskou univerzitu (která později dostala jeho jméno) – první vysoké učení ve střední Evropě a řadu dalších významných staveb v českých zemích i jinde ve střední Evropě.

Víte, že…

…Karel IV. byl pokřtěn jménem českého patrona sv. Václava a jméno Karel získal teprve ve svých sedmi letech při biřmování v Paříži (kmotrem mu byl francouzský král Karel Sličný, který se stal i jeho strýcem, když se oženil s Karlovou tetou Marií Lucemburskou, naopak Karel se ve stejné době oženil se sestřenicí francouzského krále Blankou z Valois, celkem byl ženat čtyřikrát). Karlovy činy i myšlenky jsou dobře známy z jeho vlastního latinského životopisu Vita Caroli. 

Více Méně

Jan Amos Komenský
(1592–1670)

Teolog, filozof a pedagog, zakladatel světové moderní pedagogiky („Učitel národů“). Respekt v tomto oboru získal už za svého života, přestože šlo původně o „vedlejší produkt“ jeho filozofického učení. Za jeden z důvodů krvavých bojů v Evropě (třicetiletá válka) považoval to, že národy si nerozumějí, protože hovoří různými jazyky – proto se zaměřil na výuku jazyků (vytvořil velmi oblíbenou metodickou příručku „Brána jazyků otevřená“). Postupně obsáhl veškeré vzdělávání od malých dětí až po dospělost (řada spisů o teorii výchovy, didaktice, encyklopedická díla atd.).Jaké první definoval přesnou strukturu vzdělávacího systému, velký důraz kladl na výchovu a individuální přístup k žákům podle jejich schopností a povahy. Za hlavní principy považoval názornost, přiměřenost, soustavnost a systematičnost, aktivnost a zábavnost výuky. Jako poslední biskup české protestantské církve „Jednota bratrská“ strávil většinu svého života v exilu, setkával se s předními evropskými panovníky, učenci i umělci.

Víte, že…

…známe přesné datum Komenského narození (28. březen, v ČR a SR na tento den připadá Den učitelů), ale jeho rodiště známo není, resp. dodnes se o ně přou tři místa: město Uherský Brod na jihovýchodní Moravě a dvě sousední obce Komňa a Nivnice?  Všechny tři jsou totiž s Komenským a jeho předky nějakým způsobem spojeny, a na každé z nich odkazuje nějaká zmínka samotného Komenského či jeho vrstevníků, zatímco hlavní důkaz – zápis o narození ve farní matrice – se nedochoval. Spor patrně už nebude nikdy rozřešen – mezi zmíněnými místy však spíše než rivalita panuje dlouhodobá spolupráce při vytváření Komenského odkazu.

Více Méně

Gregor Johann Mendel
(1822–1884)

Objevitel zákonů dědičnosti a zakladatel genetiky, polyhistor (teolog a pedagog, matematik, biolog, meteorolog a národohospodář), mnich, později opat augustiniánského kláštera v Brně. Právě v tamní zahradě provedl v letech 1856-1863 rozsáhlou sérii křížení různých odrůd hrachu a vyvodil základní principy dědičnosti – ty veřejně prezentoval v roce 1865 v Brně a o rok později publikoval. Jeho průlomová zjištění byla ovšem oceněna až po několika desítkách let, kdy jim popsaná zjištění byla pojmenována jako Mendelovy zákony dědičnosti.

Víte, že…

…stejně jako řada významných osobností byl Mendel v období komunistické totality znám mnohem více v zahraničí než u nás? Vadilo nejen jeho církevní působení, ale zejména samotná genetika, která byla v 50. letech označována za buržoazní pavědu a její představitelé byli pronásledováni – dobová ideologie totiž považovala za rozhodující pouze výchovu „nového člověka“. Tento přístup se sice po čase zmírnil, plného docenění se však i Mendelovi dostalo až po roce 1989.

Více Méně

Antonín Dvořák
(1841–1904)

Hudební skladatel období vrcholného romantismu, nejhranější český skladatel ve světě. Ve své bohaté symfonické, koncertantní, operní, oratorní i komorní tvorbě nenásilně a originálně uplatnil českou melodičnost v evropském hudebním myšlení druhé poloviny 19. století. Stejně tak dokázal při svém tříletém pracovním pobytu v USA (přijal nabízené místo ředitele nově založené národní konzervatoře v New Yorku) využít jako silný inspirační zdroj afroamerickou a indiánskou hudbu. Už za svého života získával celou řadu poct a ovací, přátelil se s dalšími významnými skladateli (J. Brahms, H. von Büllow, G. Mahler ad., kteří uváděli jeho skladby), císař František Josef I. jej povýšil do šlechtického stavu.

Víte, že…

…k největším ziskům z Dvořákova amerického pobytu patří jeho Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“? Právě v ní autor mistrně zužitkoval jinými umělci dosud přehlížené etnické inspirace a díky své geniální schopnosti vytvářet úchvatné melodie a velmi barevný zvuk orchestru je přetavil v monumentální dílo, jež si získává obrovské nadšení posluchačů od své premiéry v New Yorku v roce 1893 dodnes a nesmí chybět v kmenovém repertoáru žádného špičkového orchestru. Novosvětská patří k nejhranějším a nejvýše hodnoceným symfoniím (spolu s 9. symfonií L. van Beethovena) a zazněla dokonce i ve vesmíru při prvním přistání lidí na Měsíci v roce 1969.

Více Méně

Tomáš Garrique Masaryk
(1850–1937)

Vědec a politik, jeden z hlavních tvůrců Československa a první čs. prezident. Ač z chudé rodiny, vystudoval TGM (běžně užívaná zkratka jeho jména) gymnázium a později i filozofii na univerzitě ve Vídni, kde také sám učil, pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze. Zapojoval se do společenského dění, publikovali v odborném i denním tisku, své vědecky podložené názory hájil i proti nenávistnému veřejnému mínění (spor o Rukopisy, hilsneriáda). více se Založil vlastní politickou stranu, jako poslanec Říšské rady podal návrh na zřízení druhé české univerzity v Brně. Během první světové války usiloval v exilu (spolu s dalšími osobnostmi) o vznik samostatného státu, publikoval i svoji vizi sjednocené Evropy. Postupně získával podporu rozhodujících politiků, včetně amerického prezidenta W. Wilsona, jehož přesvědčil o nutnosti rozbít Rakousko-Uhersko a radil mu i ohledu postojů k bolševickému Rusku. Prezidentem byl zvolen celkem čtyřikrát, úřad vykonával až do svých 85 let, kdy abdikoval ze zdravotních důvodů.

Víte, že…

…T. G. Masaryk teprve po dosažení věku 65 let začal pravidelně jezdit na koni a naposledy na něm seděl ve svých 85 letech? Už jako prezident absolvoval často i několikahodinové vyjížďky, které nejen posilovaly jeho organismus, ale měly i společenskopolitický význam. Zejména prostí lidé totiž vnímali Masaryka v podobné roli jako dříve císaře a císař „přeci musí jezdit na koni“. Masaryk byl mezi lidmi nesmírně oblíben, už proto, že z lidových vrstev pocházel a vždy se k nim hlásil, to mu také získalo přízvisko „Tatíček Masaryk“, které se dostalo i do některých dobových popěvků.

Více Méně

Alfons Mucha
(1860–1939)

Významný český malíř a grafik, působící řadu let v Paříži a USA. Náhodná zakázka na divadelní plakát ho v pětatřiceti letech prakticky přes noc proslavila, jeho výrazná symbolická a dekorativní kresba se stala neodmyslitelnou součástí světové secese, doslova chrlil obrazy a návrhy pro interiéry, užitkové předměty a šperky. Originály i reprodukce jeho tvorby zná nejen odborná veřejnost i v dnešní době a jeho rukopis inspiroval umělce několika generací.

Víte, že…

…Muchovo vrcholné dílo, cyklus dvaceti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, byl poprvé vcelku představen v zahraničí až roku 2017, kdy jej v Tokiu shlédlo během tří měsíců 650 tisíc návštěvníků, což z prezentace učinilo v daném roce nejnavštěvovanější výstavu umělce 19. století na světě? Jednotlivé výjevy zachycují klíčové momenty Slovanů od prehistorie po Muchovu současnost aatří k největším plátnům na světě (plocha od dvaceti po padesát metrů čtverečních), Mucha je proto maloval na materiál určený původně pro výrobu lodních plachet.

Muzeum Alfonse Muchy

Slovanská epopej

Více Méně

Tomáš Baťa
(1876–1932)

Jeden z nejúspěšnějších a ve světě nejznámějších českých podnikatelů, „král obuvi“, který z malé ševcovské dílny vybudoval celosvětové obuvnické impérium s továrnami ve více než padesáti státech čtyř kontinentů. Jeho firma boty nejen vyráběla, ale také prodávala (obchody Bata lze dodnes potkat i v těch nejexotičtějších zemích), měla vlastní elektrárnu, dopravu i propagaci (filmové ateliéry). Hlavní sídlo firmy – Zlín – se Baťovou zásluhou ve 20. letech proměnilo v moderní „zahradní“ město s kvalitním bydlením i pro dělníky a nadstandardním školstvím a zdravotnictvím, inicioval a prosadil řadu především dopravních projektů, které byly přínosem pro celé prvorepublikové Československo.

Víte, že…

…Tomáš Baťa obohatil i český slovník? Běžně používaný pojem „baťovská cena“ znamená záměrnou úpravu ceny tak, aby pozitivně ovlivnila psychologii zákazníků (např. 49 nebo 99 Kč). Stejně tak využíval i mnohé další moderní a často zcela originální metody ve výrobě a obchodu, měl propracovaný systém motivace a sebezdokonalování zaměstnanců, některé jeho postupy dodnes patří do učebnic managementu.

Více Méně

Franz Kafka
(1883–1924)

Německy píšící spisovatel žijící v Praze, za svého života téměř neznámý (většina děl vyšla až posmrtně), dnes považovaný za jednoho z nejvýznamnějších autorů 20. století. Byl úředníkem pojišťovny, ovšem tato práce jej příliš nenaplňovala, přestože byl kolegy i nadřízenými hodnocen kladně. Sám žil poměrně asketickým životem, což se týkalo i vztahu se ženami, ve společnosti byl však oblíben jako zábavný a citlivý člověk. Všechny tyto skutečné i zdánlivé rozpory se odrážejí i v jeho díle – románech Amerika (Nezvěstný), ProcesZámek a četných povídkách a novelách. V nich často pocit společenské izolace a vyřazenosti na jedné straně ostře konstrastuje s humorným až groteskním dějem, který ovšem obvykle končí tragicky.

Víte, že…

…podle charakteristických znaků tvorby Franze Kafky vzniklo adjektivum „kafkovský“ (existuje i v mnoha dalších jazycích), které označuje právě podobné situace a prožitky, jaké zachycují jeho díla? Kafkovy pocity zřejmě výrazně ovlivnila tajemná atmosféra Starého Města a zbytků židovského ghetta – Josefova v Praze, kde vyrůstal a prožil většinu svého života (asi nejvýraznější byl jedenáctiletý pobyt v pronajatém pokoji, jehož okno nevedlo na ulici, ale do hlavní lodi sousedního Týnského chrámu). Kafkovy prózy se staly námětem asi stovky filmů v řadě zemí a s výkladem jeho textů si odborníci dodnes lámou hlavu (u stěžejních děl existuje mnoho desítek často zcela protichůdných interpretací).

Více Méně

Karel Čapek
(1890–1938)

Český spisovatel, prozaik, dramatik a novinář, přední osobnost kulturního a společenského života v meziválečném Československu, jeden z nejpřekládanějších českých spisovatelů. Je autorem několika desítek knih (některé jsou souborem jeho bohaté novinářské tvorby) a několika dramat, v nichž uplatňoval především svoji celoživotní víru v „dobro v obyčejném člověku“, současně však varoval před zneužitím moci a techniky (romány Krakatit, Válka s mloky, dramata R.U.R., Bílá nemoc – bývá řazen k zakladatelům moderní sci-fi literatury). Pro mnoho lidí byl symbolem první republiky, poté, co Československo v předvečer druhé světové války muselo odstoupit nacistickému Německu svá pohraniční území, se stal hlavním terčem nenávistné kampaně, která zřejmě uspíšila jeho smrt (celkové vyčerpání organismu po současně prodělané chřipce, zánětu ledvin a zápalu plic).

Víte, že…

…Karel Čapek přinesl ve své hře R.U.R. celosvětově používané slovo „robot“, jehož skutečným autorem je však Čapkův mladší bratr Josef (spisovatel a malíř, některá díla vytvořili společně)? Jde o odvozeninu ze slova „robotovat“, vykonávat práci, často těžkou a nedobrovolnou. Typickým znakem Čapkových děl je využívání obrovské slovní zásoby, neobvyklých slov (a hra s nimi) a velmi rozvitých vět, na druhou stranu uplatňuje v beletrii žurnalistický styl (včetně typických novinářských forem).

Více Méně

Otto Wichterle
(1913–1998)

Český chemik, vědec a vynálezce v oblasti makromolekulární organiky, světové proslulosti dosáhl především zdokonalením gelových kontaktních čoček a objevem umělého polyamidového vlákna – nylonu. K chemii se přitom dostal vlastně náhodou, původně chtěl totiž studovat strojní inženýrství, ale jeden z kamarádů mu to rozmluvil. Textilní nylonové vlákno vytvořil ve Výzkumných chemických dílnách firmy Baťa v pouhých 27 letech, fenomenální objev gelových kontaktních čoček, který doslova změnil svět, dokončil po téměř desetiletém výzkumu v roce 1963 na půdě Akademie věd. Zatímco ve svobodné společnosti by mu vynález zajistil pohádkové bohatství, v komunistickém Československu se kvůli politickým postojům dostal na černou listinu a stát se raději vzdal platných patentů a astronomických částek v dolarech, než aby byl tento vynález spojován se jménem určeným k zapomnění.

Víte že…

…svůj převratný nápad odlévat gelové čočky v rotujících skleněných formách si Otto Wichterle prakticky ověřil doslova na koleně, přesněji řečeno v domácích podmínkách? Jeho další výzkum totiž ČSAV odmítla finančně podporovat, proto si příslušné jednoduché zařízení sestavil z dětské konstrukční stavebnice Merkur. Přestože šlo o primitivní přístroj poháněný dynamem z jízdního kola, později motorkem z gramofonu, podal Wichterle jednoznačný důkaz, že lze vyrobit kvalitní kontaktní čočky s minimálními náklady.

Více Méně

Emil Zátopek
(1922–2000)

Český atlet – běžec na dlouhých tratích, držitel čtyř zlatých a jedné stříbrné olympijské medaile, vytvořil 13 světových rekordů. Světově proslulým se stal na LOH 1952 v Helsinkách, kde zvítězil v běhu na 5 a 10 kilometrů a v maratonském běhu (současně ve všech disciplínách vytvořil světový rekord), což už se nikomu dalšímu nepodařilo. Na téže olympiádě získala zlatou medaili v hodu oštěpem i jeho manželka Dana. Zátopkův život zrcadlí paradoxy období komunistické totality – v 50. letech byl jako sportovec a důstojník z povolání prominentem režimu (navíc tajně spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou), po roce 1968 byl vyhozen z armády a musel těžce pracovat.

Víte, že…

…Zátopkův běžecký styl byl velmi originální, působil velmi urputně a obličej měl stažený do křečovité grimasy – přezdívalo se mu proto Emil Hrozný, v zahraničí také „česká lokomotiva“ (paradoxně jeho jméno skutečně nese i jeden typ moderní elektrické lokomotivy z plzeňské Škodovky). Kuriózní je také skutečnost, že k prvnímu závodu ve svých 19 letech byl vlastně donucen trenérem v Baťově škole práce ve Zlíně, kde tehdy studoval, o tři roky později už vytvořil tři československé rekordy. Rovněž jeho trénink byl originální – mj. běhával ve vojenských kanadách a někdy s manželkou Danou na zádech.

Více Méně

Milan Kundera
(1929–2023)

Česko-francouzský spisovatel, básník, dramatik, prozaik a esejista, patří k nejpřekládanějším soudobým českým autorům. Na začátku své literární dráhy patřil k prominentním autorům komunistického režimu, jeho ideje ale definitivně odmítl po násilném ukončení Pražského jara, stejně tak se ale ještě před emigrací do Francie rozešel s hlavním proudem domácího disentu a jeho vztahy s rodnou zemí zůstávají dodnes poněkud kontroverzní (mj. desítky let nepovoloval překlady svých francouzsky psaných děl do češtiny). Mezi jeho nejznámější díla patří Žert, Směšné lásky, Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost a dramata Majitelé klíčůJakub a jeho pán.

Víte, že…

…k hlavnímu motivu románu Žert (tvrdá persekuce režimem za nevinnou poznámku) inspiroval Milana Kunderu jeho vlastní život? Státní bezpečnost v roce 1950 zachytila korespondenci mezi autorem a jeho přítelem Janem Trefulkou (rovněž spisovatelem), v níž zesměšňovali člena Ústředního výboru KSČ Jiřího Hendrycha – za to byl na šest let vyloučen z KSČ. Na druhou stranu existují jisté důkazy, že se Kundera podílel na odhalení protikomunistického agenta, jeho role v celém případu však není jednoznačná a sám Kundera toto podezření důrazně popřel.

Více Méně

Miloš Forman
(1932–2018)

Česko-americký filmový režisér a scenárista. Jako jeden z nejvýraznějších představitelů nové československé filmové vlny se získal respekt i v zahraničí (první ocenění získal na prestižním festivalu v roce 1964), zanedlouho byl jeho film Lásky jedné plavovlásky nominován na Oscara, stejně jako následující film Hoří má panenko. Začátkem 70. let odešel Forman do USA, kde svůj talent naplno rozvinul a jim režírované filmy posbíraly celou řadu Oscarů a dalších prestižních ocenění (zejména Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Ragtime, Amadeus, Valmont, Lid vs. Larry Flynt, Goyovy přízraky).

 

Víte, že…

…Miloš Forman jako jedna z mála čs. osobností pobýval v zahraničí legálně. To mu umožnilo spolupracovat s českými filmaři (především s jeho „dvorním“ kameramanem Miroslavem Ondříčkem) a ještě před pádem komunismu natáčet i v Československu (to platí zejména pro legendární film Amadeus, který byl z velké části natočen v Praze a Kroměříži a v němž získali některé role i tuzemští herci). Státu přinášela tato spolupráce nezanedbatelné finanční prostředky v tvrdé měně, přesto se o natáčení nesmělo v médiích příliš informovat a filmový štáb byl pod dozorem Státní bezpečnosti.

Více Méně

Václav Havel
(1936–2011)

Dramatik, disident a politik, poslední prezident Československa (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003), významný symbol společenských změn u nás i v zahraničí. Jako dramatik i politik na sebe výrazně upozornil už v 60. letech, po potlačení Pražského jara nesměl publikovat a veřejně působit (už v 50. letech měl ztíženou situaci kvůli svému „buržoaznímu“ původu). Stal se jedním z čelných představitelů Charty 77 a dalších občanských iniciativ, pro zahraničí se stal hlavním představitelem čs. disentu, rozhodující roli sehrál během Sametové revoluce. Pro západ se stal (spolu s Lechem Wałęsou) symbolem návratu východoevropských zemí k demokracii. Doma ale některá jeho rozhodnutí a postoje vzbuzovaly u veřejnosti i jeho bývalých kolegů z disentu kontroverzi (rozsáhlé amnestie a některé sporné individuální milosti, postoje k sudetským Němcům, bombardování Jugoslávie apod.). 

Víte, že…

…fotografie Václava Havla se objevila těsně přes Sametovou revolucí i na stránkách Rudého práva, hlavního komunistického deníku? Pod falešným jménem (resp. jménem jedné z postav jeho dramatu) byla zařazena do společenské rubriky, kde byla formou placené inzerce otiskována přání k narozeninám (Havlovi bylo tehdy 53 let), v textu byl oceněn za „namáhavou práci, kterou v životě vykonal a vykoná“. Přestože Havla v té době znal jen málokdo, informace o skutečném významu gratulace se rychle rozšířila, Rudé právo bylo ten den rychle vyprodáno a pracovnice inzertního oddělení byla po prozrazení tohoto žertu okamžitě propuštěna.

Více Méně

Martina Navrátilová
(*1956)

Česko-americká profesionální tenistka, jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob v dvouhře i čtyřhře (z téměř patnácti set zápasů ve dvouhře prohrála 219, ve čtyřhře je poměr 747–143). Tenis začala hrát pod vedením svého nevlastního otce a brzy se dostala do čela juniorských žebříčků a reprezentovala Československo i v zahraničí. Po US Open 1975 požádala v USA o tamní občanství, během několika týdnů získala zelenou kartu a začala reprezentovat Spojené státy včetně olympiády v roce 2004. Do tenisové Síně slávy byla uvedena v roce 2000, šest let před oficiálním ukončením své profesionální kariéry, nadále působí jako trenérka.

Víte, že…

…po své emigraci se o ní v tehdejším Československu přestalo prakticky ze dne na den oficiálně mluvit (jako v případě řady dalších významných osobností, které zůstaly v zahraničí), bylo jí odebráno státní občanství (občanství ČR přijala v roce 2008). Přesto na svoji rodnou zemi nikdy nezanevřela, naopak například po povodních v roce 2002 se sponzorsky podílela na obnově pražské Stromovky.

Více Méně