Kdo jsme
Zurück
Zurück

Masarykova univerzita

Česká republika, Brno

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi. Univerzita byla založena zákonem z 28. ledna 1919, V současnosti sestává z desíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě. Masarykova univerzita vyznává hodnoty, které tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity. Těmito hodnotami jsou: svoboda, úcta k pravidlům, zodpovědnost. Právě z těchto hodnot univerzity vychází námět projektu a realizací zásadních výstupů projektu chceme svým dílem přispět k řešení celospolečenských témat. Zodpovědnost je chápána ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role univerzity, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné diskuse, ale také jako významného aktéra v přenosu vědění či technologií do praxe či poskytovatele veřejné služby a univerzity otevřené i znevýhodněným či minoritním skupinám.

Česká republika, Brno

PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě MU v Brně. Češtině pro cizince se věnuje celou profesní kariéru, která začala desetiletým působením na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Je autorkou či spoluautorkou mnoha učebních materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka: Communicative Czech (Elementary Czech), Communicative Czech (Intermediate Czech), Chceme si porozumět a domluvit se (Kurz češtiny pro žadatele o mezinárodní ochranu), Administrativa (Profesní čeština) atd. Během svého působení na CJV LF MU se stala řešitelkou zatím sedmi projektů věnujících se češtině pro specifické účely v medicíně. Od listopadu 2013 do října 2015 byla řešitelkou mezinárodního projektu CZKey a koordinátorkou autorského týmu multijazykového portálu mluvtecesky.net (Online Platform for Learning Medical Czech). Od září 2020 do srpna 2023 byla řešitelkou mezinárodního projektu Czech online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely. Je spoluautorkou kurzu Lékařská čeština na portálu czechonline.org. Podílela se rovněž na revizi a finální české verzi kurzu Obchodní čeština.

PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.

PhDr. Magdalena Pintarová

Je lektorkou Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě MU, kde vyučuje češtinu jako cizí jazyk. Její lektorská práce začala v kurzech Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, dále pak učila jazyky v různých typech krátkodobých i dlouhodobých kurzů. Během své profesní kariéry pracovala také prostřednictvím Fulbrightovy nadace na Ohio State University, Columbus, USA.  Je spoluautorkou mnoha učebních materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka: Communicative Czech (Elementary Czech), Communicative Czech (Intermediate Czech), Chceme si porozumět a domluvit se (Kurz češtiny pro žadatele o mezinárodní ochranu), Administrativa (Profesní čeština) a dalších. Zapojila se do několika projektů, nejvýznamnější z nich byl mezinárodní projekt CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech. Od září 2020 do srpna 2023 se věnovala práci na materiálech pro výuku lékařské češtiny v mezinárodním projektu Czech online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely. Podílela se rovněž na revizi a finální české verzi kurzu Obchodní čeština.

PhDr. Magdalena Pintarová

Ing. Martina Ježková

Pracuje na Masarykově univerzitě od roku 2012. V letech 2012–2017 vedla v Centru jazykového vzdělávání jako finanční a projektová manažerka projekty realizované z programového rámce operačních programů MŠMT a projekty realizované v rámci programu Erasmus+. Od roku 2017 do června 2021 pracovala na Ekonomickém odboru Rektorátu MU jako vedoucí oddělení ekonomických systémů. Po krátce přestávce se v dubnu 2022 na Masarykovu univerzitu vrátila do pozice tajemnice Farmaceutické fakulty. Specializuje se na finanční a projektové řízení a automatizaci a optimalizaci procesů spojených s řízením financí a vedením účetnictví veřejné vysoké školy. Ve svém volném čase se společně s Ivanou Reškovou úspěšně věnuje vytváření online nástrojů pro výuku češtiny jako cizího jazyka pro specifické účely.

Ing. Martina Ježková

Mgr. Dagmar Vrběcká, Ph.D.

Pracuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové od roku 2009, od roku 2019 jako odborný asistent. Vyučuje anglický jazyk pro lékařské účely (magisterský program všeobecné lékařství a bakalářský program ošetřovatelství) a český jazyk pro lékařské účely (Master‘s Study Program General Medicine). Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří aplikovaná lingvistika, a to především aktivizační metody ve výuce. Spoluautorka kurzu Každodenní češtiny úrovně A1 a A2 na portálu Czech online.

Mgr. Dagmar Vrběcká, Ph.D.

Mgr. Klára Čebišová

Pracuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové od roku 1999 jako asistentka Ústavu jazyků. Vyučuje latinskou lékařskou terminologii (magisterský program Všeobecné lékařství, bakalářský program Ošetřovatelství, Master‘s Study Program General Medicine) a češtinu pro cizince (Master‘s Study Program General Medicine). Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří didaktika jazyka, a to především tvorba výukových materiálů pro latinskou terminologii a češtinu jako cizí jazyk. Autorka gramatického přehledu a spoluautorka kurzu Každodenní češtiny úrovně A1 a A2 na portálu Czech online.

Mgr. Klára Čebišová

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polsko, Katovice

Slezská univerzita v Katovicích je jednou z největších a nejdynamičtěji se rozvíjejících veřejných vysokých škol v Polsku. Slezská univerzita v Katovicích byla založena v roce 1968 a rychle si získala pověst živé akademické instituce a významného centra interdisciplinárního výzkumu. Slezská univerzita v Katovicích má tradici zavádění nových programů, které nejlépe reagují na potřeby rychle se měnících trhů práce, a nabízí studentům celou řadu programů a specializovaných studijních oborů. Díky vynikajícím výzkumným týmům a dobře vybaveným laboratořím jsme významným hráčem na světové výzkumné scéně. Aktivně se účastníme iniciativ Evropské komise zaměřených na rozvoj vzdělávání i vědy a realizujeme projekty v rámci programů Horizont, Kreativní Evropa, Erasmus+, Interreg, Visegrádské fondy, fondy EHP, strukturální fondy a další. Podstatná část našeho výzkumu se prioritně zaměřuje na inovace a praktické aplikace pro hospodářskou sféru. Internacionalizace výzkumu a vzdělávání je jedním z prioritních směrů rozvoje Slezské univerzity v Katovicích. Naše úsilí se v tomto ohledu promítá do řady iniciativ financovaných EU, které jsou zaměřeny jak na studenty, tak na akademické pracovníky. Tyto podniky se zaměřují na rozvoj a modernizaci naší výzkumné a vzdělávací infrastruktury a současně se orientují na rozvoj vzdělávání, které přímo slouží rozvoji regionu. Slezská univerzita v Katovicích má velké zkušenosti se spoluprací s mnoha subjekty na národní i mezinárodní úrovni: stovky smluv o spolupráci se zahraničními partnery, více než 2000 smluv, dohod a memorand uzavřených s podnikatelskými, vědeckými, samosprávnými subjekty a subjekty podnikatelského prostředí. 

Polsko, Katovice

dr Małgorzata Kalita

Odborná asistentka na Fakultě humanitních věd Slezské univerzity v Katovicích, soudní překladatelka a tlumočnice do polštiny. Doktorát z literární vědy získala na Filologické fakultě Slezské univerzity v Katovicích. Absolvovala kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2013–2015 byla koordinátorkou polského týmu v projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech v rámci programu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Od roku 2017 koordinuje zkušební centrum pro certifikované zkoušky z českého jazyka na Slezské univerzitě. V současné době vyučuje praktickou výuku českého jazyka, dějiny české literatury, právní a právnický překlad, překladatelské techniky a nástroje. Spoluautorka kurzu právní češtiny na portálu Czech online a také spoluautorka polského překladu na těchto stránkách. 

dr Małgorzata Kalita

Joanna Derdowska, PhD

Vědecko-didaktická pracovnice Fakulty humanitních věd Slezské univerzity v Katovicích, překladatelka a tlumočnice polského a českého jazyka, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP). Titul doktora získala v programu filologie na Filozofické fakultě UK v Praze (specializace Česká literatura a literární věda). Úspěšně absolvovala kurz právního minima pro tlumočníky na Právnické fakultě FF UK a mnohé překladatelské, tlumočnické kurzy a terminologické workshopy organizované JTP a Komorou soudních tlumočníků. V roce 2013 získala druhou cenu v Soutěži Jiřího Levého pořádanou Obcí překladatelů. V rámci didaktické praxe na Slezské univerzitě v Katovicích vede mimo jiné překladatelské a tlumočnické semináře a praktickou výuku českého jazyka pro studenty všech ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia slovanské filologie. Spoluautorka kurzu právní češtiny na portálu Czech online a polského překladu na těchto stránkách. 

Joanna Derdowska, PhD

Univerzita aplikovaných věd Burgenland

Rakousko, Eisenstadt

Univerzita aplikovaných věd Burgenland (FH Burgenland GmbH) nabízí studium mezinárodního obchodu, informačních technologií a informačního managementu, sociální práce, zdravotnictví, energetického a environmentálního managementu. Těžištěm studia mezinárodního obchodu jsou ekonomika, cizí jazyky a kultura zemí střední a východní Evropy. Účast Univerzity aplikovaných věd Burgenland v projektu Czech Online je přínosná především pro studenty mezinárodního obchodu, protože si mohou prohloubit znalosti odborné češtiny. V rámci projektu FH Burgenland FmBH zodpovídá za německý překlad modulů Každodenní čeština, Lékařská češtinaGramatika. Pětičlenný tým vytvořil pro portál czechonline.org koncepci kurzu Obchodní čeština a zpracoval soubor podkladů, který byl částečně použit jako předloha pro finální českou verzi, jejímž autorem je tým MU.

Rakousko, Eisenstadt

Prof. (FH) Mag. Dr. Petra Hauptfeld-Göllner

Působí od roku 2004 jako profesorka na Univerzitě aplikovaných věd Burgenland. Vyučuje němčinu jako cizí jazyk, interkulturní obchodní komunikaci, digitalizaci a vede studentské vědecké práce. Jako žadatelka a koordinátorka řeší od roku 2014 projekty EU s digitálním zaměřením v oblasti akademického psaní, budoucích forem výuky a možností kombinované výuky. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří digitalizace pracovního světa.

Prof. (FH) Mag. Dr. Petra Hauptfeld-Göllner

Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak

Pracuje od roku 1997 jako profesorka na Univerzitě aplikovaných věd Burgenland. Vyučuje češtinu a ruštinu jako cizí jazyky, interkulturní komunikaci a teritoriální studia CEE. Je vedoucí projektu letní školy v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří  především didaktika cizích jazyků a teritoriální studia.

Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak

Prof. (FH) Mag. Bettina König

Působí od roku 2005 jako vysokoškolská lektorka marketingu na Univerzitě aplikovaných věd v Burgenlandu. Po deseti letech působení na různých marketingových pozicích v oblasti spotřebního zboží nyní vyučuje marketing, mezinárodní marketing a strategický marketing vína na katedře ekonomie. Provádí výzkum v oblasti spotřebitelského chování. V současné době se zaměřuje na témata marketingu vína, jako jsou obaly vína a jejich vnímání spotřebiteli vína.

Prof. (FH) Mag. Bettina König

Prof. (FH) Mag. Dr. Tonka Semmler-Matošić

Vyučuje od roku 2002 na Univerzitě aplikovaných věd Burgenland. Od roku 2012 je vedoucí bakalářského studijního programu Mezinárodní obchodní vztahy. Vedle vybraných témat z oblasti marketingu a vědecké práce se ve své práci zaměřuje zejména na interdisciplinární přístup v rámci teritoriálních studií střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Prof. (FH) Mag. Dr. Tonka Semmler-Matošić

Anne Kalaschek BSc (Hons) MBA

Působí na Univerzitě aplikovaných věd Burgenland již více než 20 let. Kromě projektového řízení a mezinárodního managementu vyučuje především obchodní angličtinu. Má zejména zkušenosti s tvorbou výukových materiálů pro studenty bakalářského programu Mezinárodní obchodní vztahy.

Anne Kalaschek BSc (Hons) MBA

Česká a slovenská asociace jazykových center (CASAJC)

Česká republika

 CASAJC (Česká A Slovenská Asociace Jazykových Center) — angl. CASALC (Czech And Slovak Association of Language Centers) je členem mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur), kam byla přijata na základě rozhodnutí konference CercleS v Antverpách v září 2000 s platností od ledna 2001.

CASAJC si klade za cíl spolupracovat se všemi jazykovými pracovišti na vysokých školách v České i Slovenské republice, koordinovat úsilí na poli výuky cizích jazyků pro specifické účely. V rámci projektu zajišťovalo informovanost odborné veřejnosti o průběhu a výsledcích projektu. Vydává časopis CASALC Review. 

 

Česká republika

PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.

Od roku 2005 je  koordinátorkou vzdělávání dospělých v Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.  Na Masarykově univerzitě nejen pracuje, ale také zde studovala, a to na Pedagogické fakultě MU obor učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Před zakotvením na MU učila na základní a střední škole.  Působení na CJV MU ji přivedlo rovněž k redakční práci v časopisu CASALC Review, a to již od jeho založení v roce 2011.  V projektu Czech online měla na starosti strukturu a obsah modulu Informace o České republice. Promítla sem svůj zájem o historii, literaturu, hudbu i cestování po České republice. 

PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.